‘ชุดทดสอบ’ Posts

 

ชุดทดสอบอาหารด้านจุลินทรีย์

Read full article  | No Comments

Test Strips for microbiological diagnostics BioFix test strips

BioFix  Indol

BioFix  Indol

Test Strips

Test Strips

BioFix® Indol

a)Indole-negative Bacillus brevis

b)Indole-positive Escherichia coli

BioFix® Aminopeptidase

a)Aminopeptidase-positive,Gram negative Escherichia coli

b) Aminopepsidase-negative,Grame-positive Enterococcus faecalis

BioFix® Oxidase

a)Oxidase-negative Enterobacter aerogenes

b)Oxidase-positive Pseudomonas aeruginosa

ชุดทดสอบสาร ด้านต่าง ๆ

Read full article  | No Comments

ชุดทดสอบสารด้านต่าง ๆ อาทิเช่น

1.ชุดทดสอบสาร ด้านสิ่งแวดล้อม Phenols Test kit

2.ชุดทดสอบสาร ด้านการเกษตร

3.ชุดทดสอบ ด้านประมงและปศุสัตว์ ไข้หวัดนก,ฟาร์มนม

4.ชุดทดสอบ ด้านอาหาร

5.ชุดทดสอบ ด้านการแพทย์ สาธารณสุขและการศึกษา

6.ชุดทดสอบ ตามประเภทการใช้งาน

7.ชุดทดสอบ ด้านอุตสาหกรรม

8.ผลิตภัณฑ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9.ชุดตรวจวิเคราะห์น้ำ

10.ชุดตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยและดิน

11.ชุดตรวจวิเคราะห์พืชและปูน

12.ชุดวิเคราะห์ทดสอบอาหาร

13.ชุดตรวจวิเคราะห์ไบโอดีเซล

ชุดทดสอบสาร

ชุดทดสอบสาร